Our Bid

Tystebau.

Cais Dinas Diwylliant Y Du 2025

Our Bid

“Yn y dref hon, mae’r hanes, y gamp a’r diwylliant i gyd yn gysylltiedig â’i gilydd a dyna sy’n gwneud stori Wrecsam mor anhygoel, oherwydd nid yw byth yn un peth nac yn un person, mae’n bopeth a phawb.”

Bellevue FC – Clwb pêl-droed cynhwysiant ac amrywiaeth

FOCUS Wales

“Rydym yn credu yn Wrecsam, ei phobl, y gymuned, ei chreadigrwydd, a’i huchelgais i esblygu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Felly pan ofynnwyd inni a fyddem yn cefnogi cais Wrecsam ar gyfer Dinas Diwylliant Wrecsam2025, ni wnaethom oedi cyn dweud ie, ac rydym yn annog pawb i gefnogi cais a all gael effaith enfawr am genedlaethau i ddod. Mae’n hen bryd.

Pam Wrecsam? Pam ddim.”

Tîm FOCUS Wales – Gŵyl arddangos aml-leoliad ryngwladol yn cael ei chynnal yn Wrecsam

CBDC Cymru

Edrychwch ar y gymeradwyaeth wych hon i #Wrecsam2025 gan neb llai na Cymdeithas Bêl-droed Cymru:

“Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ei hun ei sefydlu yng Ngwesty’r Wynnstay Arms yn Wrecsam yn 1876 – ac mae’r dref wedi bod yn rhan annatod o ddatblygiad a llwyddiant pêl-droed Cymru ers hynny.

Mae clybiau’r dref a’r cyffiniau yn gyforiog o angerdd, hanes a thraddodiad. Gobeithir y bydd y datblygiadau diweddar ar y cae ac oddi arno yn creu dyfodol cyffrous a llwyddiannus ac rydym ni fel cymdeithas am chwarae ein rhan.

Ar ran pob un ohonom yma yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, rydym yn llwyr gefnogi eich cais, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi dros y misoedd nesaf (a thu hwnt) i gynllunio nifer o ddigwyddiadau a chyfleoedd i sicrhau hynny. Wrecsam yn cael ei henwi’n Ddinas Diwylliant y DU 2025.”

CBDC Cymru

Evrah Rose - Bardd, awdur ac actifydd

“Ni allaf wadu cymaint yr wyf yn caru Wrecsam, o’n masnachwyr, arwyr y byd chwaraeon a busnesau lleol craff i’n cerddorion, seiri geiriau ac artistiaid – yn ymestyn dros ein mannau gwyrdd, Y Waun, Parc Caia, i Weriniaeth Rhos. Mae disgleirdeb Wrecsam yn ddiamau. Fel pobl a chymuned, bathdy iawn ydyn ni!! Wna i ddim ymddiheuro am guro ein drwm nerthol, nid sori.”

Evrah Rose – Bardd, awdur ac actifydd

Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

“Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gefnogi cais Dinas Diwylliant Wrecsam 2025. Fel elusen gadwraeth fwyaf y DU, rydym yn gofalu am ddau o safleoedd treftadaeth mwyaf arwyddocaol Wrecsam, Castell y Waun ac Erddig. Mae’r lleoedd arbennig hyn yn cynrychioli cannoedd o flynyddoedd o hanes lleol, o henebion cofrestredig, i gastell sydd wedi goroesi 700 mlynedd, adeiladau hanesyddol, gerddi tawel, safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig a gwrthrychau unigryw sy’n adrodd straeon ein gorffennol cyffredin.

Rydym yn angerddol am ein rôl yn gweithio gyda chymuned Wrecsam i ofalu am y lleoedd arbennig hyn ac yn falch o ‘gefnogi’r cais’.”

Datganiad o Gefnogaeth – Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

Cynnig Dinas Diwylliant Wrecsam 2025

“Mae’n bleser gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru gymeradwyo a bod yn rhan o gais Dinas Diwylliant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yr Eisteddfod yw’r ŵyl ddiwylliannol fwyaf yn Ewrop ac mae’n ddathliad o’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Gan gwmpasu pob agwedd ar gelfyddyd a diwylliant Cymru, mae’r Eisteddfod yn ŵyl gynhwysol a chroesawgar, sy’n denu dros 175,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Wedi’i disgrifio fel prif brosiect adfywio symudol Cymru, mae wythnos yr Eisteddfod yn uchafbwynt prosiect cymunedol dwy flynedd, sy’n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd.

Bydd ennill y cais Dinas Diwylliant yn gyfle gwych i Wrecsam, ac rydym yn hyderus y bydd y flwyddyn yn hynod lwyddiannus yn ogystal â darparu gwaddol hirdymor i’r dyfodol.”

Prif Weithredwr / Chief Executive · Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Clwb Pêl-droed Wrecsam

“Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam yn rhan fawr o gymuned a diwylliant Wrecsam.

Roeddem yn awyddus i helpu i gefnogi’r cais, ac ar y sail hon rydym yn falch iawn o roi’r cyfle i arddangos y faner fel arwydd o’n cefnogaeth fel llysgenhadon.

Mae’n wych gweld logo lliwgar cynnig Wrecsam 2025 yn bywiogi pen y Kop tra bod cynlluniau ar y gweill i’w ddatblygu.”

Fleur Robinson – Prif Swyddog Gweithredol Clwb Pêl-droed Wrecsam

“Rwy’n gwybod y byddai cael ein henwi’n Ddinas Diwylliant y DU 2025 yn wirioneddol drawsnewidiol i Wrecsam, ac yn hwb gwirioneddol wrth i ni edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair, mwy llewyrchus. Rwy’n gwybod bod Wrecsam yn barod i ymateb i’r her hon a chyflwyno rhaglen arloesol a chyffrous o’r radd flaenaf yn 2025 – un y byddai pawb yng Nghymru a ledled y DU yn hynod falch ohoni.

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gynnig ei chefnogaeth lwyr i gais Wrecsam.”

Dawn Bowden AS/MS – Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

“Fel darlledwr cenedlaethol Cymru, mae BBC Cymru yn falch o’i gysylltiad â Wrecsam dros gyfnod hir o amser. Mae gennym hwb darlledu yn y dref sy’n ganolfan bwysig i staff, cyflwynwyr a chyfranwyr.

Os yw cais Wrecsam yn llwyddiannus, gall y tîm sy’n rhan o’r cais fod yn dawel eu meddwl o gael partneriaeth greadigol gyda’r BBC, a fydd yn dod â chymunedau Wrecsam at ei gilydd i roi’r dref ar y map i gynulleidfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol, ac yn rhan annatod o’r gwaddol y mae Dinas Diwylliant yn ei adael i genedlaethau’r dyfodol. Cyflawnodd y BBC hynny yn Hull ac mae’n gwneud hynny nawr yn Coventry.

Byddem wrth ein bodd yn cael y cyfle i wneud hynny yn Wrecsam.”

Rhuanedd Richards – Cyfarwyddwr BBC Cymru

“Mae apêl Sir Wrecsam yn denu ymwelwyr o bob rhan o’r DU a theithwyr i mewn o bob rhan o’r byd. Mae llawer o’n gwaith yn gosod Wrecsam fel y porth i Ogledd Cymru, gan alluogi ymwelwyr i brofi’r atyniadau yng nghanol y dref, yr antur, tirweddau ysblennydd, treftadaeth y byd a diwylliant. Ni allem fod yn fwy brwdfrydig yn ein cefnogaeth i Wrecsam, a’u hymrwymiad i’r cais hwn.

Mae Twristiaeth Gogledd Cymru yn falch iawn o gymeradwyo cais Cyngor Bwrdeistref Wrecsam i ddod yn Brifddinas Diwylliant y DU 2025 a byddwn yn darparu cymaint o gefnogaeth ag y gallwn drwy’r broses hon.

Edrychwn ymlaen at fod yn rhan o’r daith anhygoel hon.”

Jim Jones – Prif Weithredwr, Twristiaeth Gogledd Cymru

Our Bid

Partneriaid Arweiniol y Cais 2025.

Our Bid
Gallery

Digwyddiadau diweddar.

Gallery
Contact

Cymryd Rhan

Tim Dinas Diwylliant 2025 Wrecsam, C/o Ty Pawb, Stryd y Farchnad,Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Contact

    Contact

    © Tim Cais Wrecsam 2025

    Contact